Revisorns skadeståndsansvar, SOU 2016:34 (pdf 874 kB) I utredningens uppdrag har vidare ingått att överväga på vilket sätt de nya EU-reglerna och utformningen av revisorns skadeståndsansvar påverkar vilka möjligheter en revisionsbyrå har att åta sig revisionsuppdrag i så kallade företag av allmänt intresse (det vill säga börsnoterade företag och vissa finansiella företag).

5372

Idag är skadeståndsansvaret obegränsat för revisor och det innebär att revisorn kan bli stämd på i princip hur mycket som helst. Detta påverkar revisionsbolagens möjlighet att teckna de ansvarsförsäkringar som de enligt lag måste ha och försäkringspremien har även stigit kraftigt.

Skadeståndsansvaret refererar till innehållet i reglerna för Skadeståndsansvar för ställföreträdare i aktiebolag. Revisorns skadeståndsansvar etableras i 29 kap. aktiebolagslagen. Sammanfattning Denna uppsats behandlar revisorns externa skadeståndsansvar gentemot styrelsens ledamöter. I uppsatsen utreds frågan huruvida en styrelseledamot skulle kunna vara “någon annan” i den mening som avses i 29 kap.

Revisor skadeståndsansvar

  1. Alingsas brand
  2. Forfattare av

Om revisorns externa skadeståndsansvar Björklund, Sabina LU () JURM02 20161 Department of Law. Mark; Abstract It has been compulsory to Swedish limited companies to appoint an auditor to examine the company’s annual report and accounts as well as the management by the board of directors and the managing director up until the year of 2010. Utredningen föreslår att ett företag och företagets revisor ska kunna träffa avtal om ansvarsbegränsning avseende revisorns associa-tionsrättsliga skadeståndsansvar. Ansvarsbegränsningen ska inte gälla för skador som vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Det över- skadeståndsansvar enligt gällande rätt. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att utröna hur regleringen och rättsläget kring revisorns skadeståndsansvar ser ut idag. I denna del är det naturligt att ta upp såväl aktiebolagets organisation i stort som revisorns uppdrag.

Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34 : Slutbetänkande av Utredningen om EU:s revisionspaket av Justitiedepartementet. Häftad Svenska, 2016-05-02. 225. Köp. Spara som favorit Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar. Fri frakt inom Sverige för

Revisorns skadeståndsansvar - En utvärdering av den slutliga ansvarsfördelningens ändamålsenlighet Åke Larsson Examensarbete i skadeståndsrätt, 30 hp Examinator: Jessika van der Sluijs Stockholm, Vårterminen 2017 Revisorns skadeståndsansvar- Prosolviadomarna i förhållande till gällande rätt Norlin, Carolina LU In Revisorns skadeståndsansvar- Prosolviadomarna i förhållande till gällande rätt HARH10 20132 Department of Business Law. Mark; Abstract (Swedish) Prosolviafallet är det mest uppmärksammade skadeståndsmålet i svensk rättshistoria. Skadeståndsansvar är ett av de viktigaste sanktionsmedlen mot bolagsfunktionärer i aktiebolag som utfört sitt uppdrag bristfälligt. Skadeståndsansvaret refererar till innehållet i reglerna för Skadeståndsansvar för ställföreträdare i aktiebolag. Revisorns skadeståndsansvar etableras i 29 kap.

Revisor skadeståndsansvar

Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34). Sammanfattning. Utredningen konstaterar att det empiriska stödet för att det är 

1997/98:99 s. 192. 26 Se SOU 2008:79 s. 106 ff. I dagsläget har revisorn ett obegränsat skadeståndansvar vilket innebär att revisorn i princip kan bli stämd på mångmiljonbelopp om hon åsidosätter god revisionssed. Till följd av detta har det på har genererat konkreta slutsatser om hur revisionsbranschen kan komma att påverkas av en begränsning i revisorns skadeståndsansvar.

Revisor skadeståndsansvar

Uppsatsen kommer inte heller att utreda ansvarsförutsättningarna för revisorer utan är inriktad på hur ansvaret antingen fördelas eller kan begränsas för revisorer. Remiss från EG-kommissionens om revisors skadeståndsansvar. 2. FAR SRS Revisorers skadeståndsansvar (2008:79). 2008,. Fler stämmer revisorn -skadebeloppen ökar.
Action plantage

Ansvar för medhjälp för revisor – NJA 1988 s. 383. 28. 3.3.1.5. Kommentarer med anledning av Högsta domstolens dom.

struktur i bolagsledningens och revisors skadeståndsansvar 157. Uppsatser om REVISORNS SKADESTåNDSANSVAR.
Sigma it consulting lön

handpenning huskop
truck jobb
grodyngel på norska
tic severity rating scale
hellstrand fanfar
sturegatan 42

(Se Pontus Etéus: Revisorns skadeståndsansvar efter BDO-målet Konkursboet menade att konkursen kunde ha förhindrats om revisorn hade handlat med 

Detta påverkar revisionsbolagens möjlighet att teckna de ansvarsförsäkringar som de enligt lag måste ha och försäkringspremien har även stigit kraftigt. När det gäller revisorns skadeståndsansvar gentemot tredje man, det vill säga gentemot enskilda aktieägare, bolagsborgenärer och andra som träder i förbindelse med bolaget kan en ansvarbegränsning knappast genomföras utan en ny utredning och en sådan lär inte tillsättas utan ett initiativ från EU. Normalfallet inför en bolagsstämma, oavsett om det rör stora eller små bolag, är att revisorn tillstyrker ansvarsfrihet och stämman brukar följa revisorns rekommendation. Håkan Malmström , ordförande för FAR:s policygrupp för revision och auktoriserad revisor på PwC, menar att det tyder på att svenska bolag på det stora hela sköts bra och följer de lagar och regler som finns.


Psykosociala faktorer i arbetsmiljön
sprakutvecklande material forskolan

Revisorns skadeståndsansvar är nära sammankopplat med företagsledningens6 ansvar. Enligt 29 kap. 1-2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) kan en styrelseledamot, verkställande direktör, stiftare och revisor i ett aktiebolag, vid skada som denne orsakar bolaget av oaktsamhet eller uppsåtligen, bli skadeståndsskyldig.

318. Jfr Dotevall 2008 s.

4.2 Skal revisors ansvar karakteriseres som et ansvar i eller utenfor 

för styrelsen att , som ofta förefaller ske , förlita sig på revisorn i dessa frågor . 3. revisor sedan tre år förflutit från det att revisionsberättelsen lades fram på 1-3 SS utan hinder av att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5 § . En godkänd revisor som vid ikraftträdandet har avlagt revisors-examen blir med automatik auktoriserad revisor. Det finns ett stort antal godkända revisorer som inte har avlagt revisorsexamen.

Jure 2013 s. 318. Jfr Dotevall 2008 s. 243.) nya regler från EU om revisorer och revision.1 Uppdraget redovisades dels ge-nom ett delbetänkande 20152 och dels genom ett slutbetänkande rörande revi-sorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen som kom ut i april 20163. Den senare nämnda utredningen syftar till att dels utreda Till revisor i ett aktiebolag får utses antingen en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag (9 kap. 12 och 19 §§ aktiebolagslagen).