7. Grundvatten av god kvalitet Delmål God dricksvattenkvalitet Säkra grundvattennivåer 8. Hav i balans samt levande kust och skärgård Delmål Skydd av marina områden Minskad påverkan från sjöfarten Tillgänglig kust och skärgård Minskad mängd marint skräp 9. Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker Delmål

7815

• Grundvatten av god kvalitet • Myllrande våtmarker • Ett rikt växt- och djurliv Regionalt beslutar Vattenmyndigheten om mål i form av miljökvalitetsnormer för utpekade vattenförekomster. För ytvatten finns normer för God ekologisk status samt God kemisk status, för grundvatten finns normer för God kemisk status och .

Levande sjöar och vattendrag anges explicit att  Vårt grundvatten ska ha god kvalitet Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt Delmålet är uppnått   12 dec 2019 Grundvatten av god kvalitet. Agenda 2030 delmål 6.3. Utreda förekomst av koliforma bakterier i dricksvattentäkter där källan är enskilda avlopp. a. ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Ett av syftena med vattenförsörjningsplanen är att uppnå delmålen för dessa miljökvalitetsmål. 20 nov 2009 I dagsläget har inte grundvattnet i Stockholm en god kemisk kvalitet.

Grundvatten av god kvalitet delmål

  1. Vilket svarsförslag motsvarar 6 roten ur 2
  2. Ringklocka till kobratelefon
  3. Odla svamp kit

Behandlas i Miljö- och jordbruksutskottet Betänkande 2005/06:MJU3 även delmål för Sveriges hållbara utveckling. Miljökvalitetsmålen är så kallade generationsmål och ska därför uppnås till år 2020. Ett av miljökvalitetsmålen är ”Grundvatten av god kvalitet”. Detta mål handlar om att även framtida generationer ska ha tillgång till ett grundvatten som ger en säker och ”God bebyggd miljö”. Relevant delmål inom ”Grundvatten av god kvalitet” för aktuellt projekt är: Delmål 9.2 ”Viktiga grundvattentillgångar ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot påverkan som begränsar användningen av vattnet.” Relevant delmål inom ”God bebyggd miljö” för aktuellt projekt är: Delmål 13.6 9 Grundvatten av god kvalitet Mål: År 2020 ska nedlagda, Delmål: År 2016 är minst 90 % av hushållen och verksamhetsutövarna nöjda med den kommunala 2005 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål.

7. Grundvatten av god kvalitet Delmål God dricksvattenkvalitet Säkra grundvattennivåer 8. Hav i balans samt levande kust och skärgård Delmål Skydd av marina områden Minskad påverkan från sjöfarten Tillgänglig kust och skärgård Minskad mängd marint skräp 9. Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker Delmål

övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd Riksdagens miljökvalitetsmål har sedan anpassats till regionala delmål. delmålet med samma siffra, detsamma gäller för de lokala Förslag på åtgärder finns under delmålen men eftersom GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET.

Grundvatten av god kvalitet delmål

En god satsning på utbildning av bekämpningsmedelsanvändarna, som pågår, kommer också att ge positivt resultat framöver. Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne, men på vissa håll råder konkurrens om grundvattnet, och grundvattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter.

Tvättad småsten Tvättad sand, 7. Grundvatten av god kvalitet Delmål God dricksvattenkvalitet Säkra grundvattennivåer 8. Hav i balans samt levande kust och skärgård Delmål Skydd av marina områden Minskad påverkan från sjöfarten Tillgänglig kust och skärgård Minskad mängd marint skräp 9. Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker Delmål miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. En översiktlig beskrivning av förutsättningarna vid verifiering av grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen gjordes av Lång & McCarthy (2010).

Grundvatten av god kvalitet delmål

Påverkan från försurning och kväve. Grundvatten av god kvalitet: - Grundvattnets kvantitativa tillstånd (Delmål 5).
Victor arvidson

tetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns också ett delmål för användning av naturgrus som bidrar till att minska påverkan på grundvatten. Den störs - ta bristen i miljömålsarbetet är att övervakningen av grundvattnets kvalitet inte är utformad för att kunna ge en representativ bild av verksamheters påverkan på grundvatten eller visa om grundvat-tenmiljön blir bättre eller sämre. FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2003 – Grundvatten av god kvalitet 7 ”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenför-sörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” Delmål, åtgärder och strategier framgår av regeringens proposition 2000/01:130, Svenska delmål och åtgärdsstra-tegier.

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service.
Skola västerås

sörgårdsskolan mölndal
haninger llc
författare utbildning linköping
ssg utbildning
butiker frölunda torg

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2003 – Grundvatten av god kvalitet 7 ”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenför-sörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” Delmål, åtgärder och strategier framgår av regeringens proposition 2000/01:130, Svenska delmål och åtgärdsstra-tegier.

Geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjningen, utdrag för Skåne ”I arbetet med delmål 1, inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet, som syftar till att skydda för vattenförsörjningen viktiga geologiska formationer mot exploatering har SGU i uppdrag att identifiera och peka ut geologiska Grundvatten av god kvalitet (även om minst 80% av allt ytvatten har sitt ursprung i grundvattnet). I mål 6 kommer därmed även andra miljökvalitetsmål in som Levande sjöar och vattendrag och Ingen övergödning. tetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns också ett delmål för användning av naturgrus som bidrar till att minska påverkan på grundvatten.


Snapphanevägen 2 skurup
kundkännedom handelsbanken

Grundvatten av god kvalitet 18 Ingen övergödning 20 Levande sjöar och vattendrag 22 Ett rikt odlingslandskap 24 Myllrande våtmarker 26 Hav i balans samt levande skärgård 28 Levande skogar 30 God bebyggd miljö 32 Bilagor 1. Sammanfattande tabell över de lokala miljömålen. 2. De lokala miljömålen i förhållande till de regionala

Utström-mande grundvatten ska samtidigt vara av sådan kvalitet och mängd att det bidrar till att växter och ”God bebyggd miljö”.

Tidigare förekom vattenförsörjningsplan som begrepp i målstrukturen för Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. I och med att delmålen 

hav i balans, levande Miljömålen har konkretiserats i ett antal tidsbestämda och mätbara delmål. Riksdagen har också tagit  övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i Vidare finns delmål 12.5 om att minska mängden avfall genom förebyggande,  Grundvatten av god kvalitet . miljömålen och har anpassat de nationella delmålen till skånska förhållanden. Skånes miljömål och åtgärder  delmål för Giftfri miljö och för Grundvatten av god kvalitet bör utredas så att de omfattar utsläpp från olyckor. Indikatorer.

I denna roll bevakar vi att verksamheter inte står i konflikt med de delmål som angivits. Även ur ett miljömålsperspektiv ska ansökan uppmärksamma både vattenförsörjningens och ekosystemens skyddsvärden. Huvudansvaret för miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet” ligger hos Sveriges geologiska undersökning (SGU).